Always ahead of the competition

fakulta stavební všb - tu ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava   

Fakulta stavební (FAST)

Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

kancelář - LPH 306/1

tel.: 597 321 912

pavel.oravec@vsb.cz

 

Období: 2004-2013

Náplň činnosti: Odborný asistent, vedení seminářů, přednášek a závěrečných prací. Publikace v odborných priodicích, aktivní účast na konferencích. Zpracování znaleckých posudků pro Znalecký ústav FAST VŠB-TU Ostava.

Významné aktivity: Původce pěti Užitných vzorů zapsaných na Úřadu pro průmyslové vlastnictví: UV 18847 - 2008, UV 23535 - 2011 a UV 23787 - 2012 a UV 24003 - 2012, UV 26316 - 2014.

V oblasti výuky celkem uděleno 412 zkoušek, 308 klasifikovaných zápočtů a 235 zápočtů. Vedeno bylo 14 závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Vytvořeno 78 publikací, 38 z oblasti akustiky, odborná kniha - monografie Dřevostavby a dřevěné konstrukce - I. a II. díl.

Předměty vyučované na fakultě stavební v Ostravě:

ArchiCAD I. 

Studenti tohoto předmětu se seznámí se základy ovládání špičkového 2D/3D programu pro komplexní navrhování staveb od maďarského Graphisoftu. Každý svědomitý absolvent tohoto kurzu je schopen samostatně zpracovat projekt menšího objektu.

Vynikající kurs ArchiCADu je na: fast10.vsb.cz/archicad11/

ArchiCAD II.

V rámci tohoto předmětu si posluchači rozšíří znalosti z předchozího kurzu ArchiCAD I. Je kladen důraz na vytváření prezentací vlastních projektů a rozvoj kreativity.

-ukázky prací studentů-

Pozemní a průmyslové stavitelství I. - přednášky

 

Pozemní a průmyslové stavitelství I. - přednášky - kombinované studium

 

Organizace a řízení staveb - cvičení

 

Řízení výstavby - kombinované studium

  

Konstrukce pozemních staveb - přednášky

Cílem je nastínění problematiky železobetonových prefabrikovaných konstrukcí. A to nejen soudobých skeletů občanské vybavenosti, ale i vypořádání se s "dědictvím minulosti" ve formě panelových bytových domů. Zaměření na aplikaci vhodných rekonstrukčních opatření.

Konstrukce pozemních staveb - přednášky - kombinované studium

Zkomprimovaný obsah výše uvedených témat pro studium v kombinované formě.

Pozemní stavitelství I. - přednášky (kombinované studium) 

Probíraná témata: rozdělení stavebnictví, konstrukční systémy, zakládání, spodní stavba budov, svislé nosné a nenosné konstrukce, komíny.

Pozemní stavitelství II. - cvičení

Při výuce se využívají praktické zkušenosti z navrhování  a provádění staveb. Za klíčové je považováno naučit studenty implementovat požadavky ČSN a ctít základní typologické zásady v kontextu se zvoleným konstrukčním systémem. Pedagogická praxe ukazuje, že i absolventi středních stavebních škol často tyto schopnosti postrádají.

Detailní pozornost je věnována oblastem: vodorovné konstrukce, podlahy, schodiště, střechy ploché, střechy šikmé.

Pozemní stavitelství III. - cvičení

Rozšíření znalostí z předchozích kurzů PS I. a PS II. formou praktických aplikací. Detaily obvodového pláště, výpisy prvků (oken, dveří, klempířských...) a další.

Prostředí staveb 

Tento vyučovaný obor zahrnuje jednak akustiku a jednak tepelnou techniku. Při výuce čerpáme z praktických zkušeností získaných jak z vědeckého centra Cideas, tak i z provádění energetických auditů. V tomto oboru je nutností více než kdekoli jinde sledovat změny legislativy a neustále se zpřísňující normové požadavky a tyto informace předávat dále.

Stavebnictví I. - výuka pro HGF - Most